Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou MFK Dukla Banská Bystrica a.s. na jednej strane a Zákazníkom alebo záujemcom o zakúpenie Vstupenky na strane druhej. Zakúpením Vstupenky vyslovuje Zákazník svoj súhlas s týmito VOP.

Článok I. Definícia pojmov

„ MFK Dukla Banská Bystrica a.s. “: spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s., so sídlom Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica IČO: 54676711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1235/S. MFK Dukla Banská Bystrica a.s. na základe Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej s Organizátorom podujatia sprostredkúva predaj Vstupeniek na Podujatia prostredníctvom vlastného predajného Systému.

„Organizátor“: právnická osoba, fyzická osoba, organizácia alebo iný subjekt, ktorý organizuje, usporadúva alebo sprostredkúva organizáciu alebo usporiadanie Podujatia, a ktorý je so spoločnosťou MFK Dukla Banská Bystrica a.s. v zmluvnom vzťahu, ktorý umožňuje spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu kúpnych zmlúv so záujemcami na kúpu Vstupeniek na Podujatia a činnosti s tým súvisiace na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

„Podujatie“: verejné podujatie, predstavenie, koncert alebo iná kultúrna alebo športová spoločenská akcia, na ktoré sprostredkuje predaj Vstupeniek spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. a ktoré organizuje Organizátor. Zoznam aktuálnych podujatí, na ktoré je možné si zakúpiť Vstupenku, je dostupný na internetovej stránke mfkdukla.sk

„Predajné miesto“: je miesto, na ktorom je možné zakúpenie Vstupenky alebo prevzatie Vstupenky, ktorá bola zakúpená elektronickými prostriedkami.

„Systém“: predstavuje internetový predajný systém prostredníctvom webovej stránky a internetový predajný systém prostredníctvom mobilnej aplikácie spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s., kde si môže Zákazník zakúpiť Vstupenku na ním vybrané Podujatie.

„QR KÓD“: (z anglického Quick Response) je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie nie je možné.

„Vstupenka“: cenina a zároveň listina potvrdzujúca zaplatenie kúpnej ceny a umožňujúca jej majiteľovi (Zákazníkovi) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka slúži aj ako doklad o zaplatení kúpnej ceny, v prípade, ak má Zákazník záujem o vydanie iného dokladu, bude mu tento vystavený na základe jeho osobitnej písomnej žiadosti doručenej na emailovú adresu ekonom@mfkdukla.sk Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj ani vytláčať jej kópiu. Upravovanie Vstupenky, jej falšovanie alebo kopírovanie je trestné. Vstupenka je platná iba s QR kódom, bez úprav alebo poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania). Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s., na internetovej stránke mfkdukla.sk a v mobilnej aplikácii.

Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

„Zákazník“: je osoba, ktorá si kúpila Vstupenku priamo v Systéme spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. alebo na Predajnom mieste. Zákazník nie je oprávnený Vstupenku ďalej ponúkať na predaj.

Článok II. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. sprostredkúva pre Organizátora na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaj Vstupeniek na Podujatia. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. je oprávnená prijímať kúpnu cenu za Vstupenky od Zákazníkov. Uhradením kúpnej ceny Vstupenky vzniká právny vzťah priamo medzi konkrétnym Organizátorom vybraného Podujatia, na ktoré bola Vstupenka zakúpená a Zákazníkom, ktorý si túto Vstupenku na vybrané Podujatie zakúpil. Vzťah medzi Organizátorom a zákazníkom sa bude riadiť obchodnými podmienkami alebo poriadkom konkrétneho Podujatia a pokynmi Organizátora.
 2. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o konkrétnych Podujatiach, ktoré jej boli poskytnuté zo strany Organizátora a ktoré následne zverejnila na svojej internetovej stránke alebo v Predajných miestach. Zároveň spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nezodpovedá za zmeny v Podujatiach, za kvalitu a priebeh Podujatí.
 3. Podujatie, ako aj služby na ňom ponúkané, nie sú službami poskytovanými spoločnosťou MFK Dukla Banská Bystrica a.s.. Na jednotlivých Podujatiach je Zákazník povinný dodržiavať obchodné podmienky a všeobecné pokyny Organizátora konkrétneho podujatia. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nezodpovedá za Organizátora a prípadné zmeny Podujatí.

Článok III. Vstupenky

Vstupenky je možné zakúpiť si v nasledovnej podobe:

 • Klasická papierová vstupenka
  • Klasická vstupenka bude Zákazníkovi odovzdaná na Predajnom mieste po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške za Vstupenku. Táto Vstupenka obsahuje:
   1. Označenie Podujatia s uvedením jeho názvu;
   2. Miesto konania Podujatia, dátum a čas začiatku Podujatia;
   3. Cenu Vstupenky;
   4. Označenie zakúpeného miesta na Podujatí;
   5. Číslo predaja;
   6. Dátum a čas predaja Vstupenky a označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená alebo prevzatá;
   7. QR kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na vstupenke
   8. Označenie a daňové údaje Organizátora Podujatia;
  • Vstup na Podujatie bude umožnený na základe predloženia klasickej Vstupenky. Túto Vstupenku je možné použiť iba jedenorázovo. Po opustení miesta konania Podujatia, stráca Vstupenka svoju platnosť a nie je možné ju použiť na opätovný vstup, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce niekoľko dní, napr. festivaly.
 • E-ticket
  • E–ticket je druh elektronickej Vstupenky, ktorý má formu PDF dokumentu.
  • E–ticket vo forme PDF dokumentu
   Zákazníkovi bude E- ticket po zaplatení kúpnej ceny za Vstupenku doručený na jeho email. Zákazník si následne tento PDF dokument vytlačí na hárok vo formáte A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne. K vytlačeniu e-ticketu vo forme PDF dokumentu je nutné mať nainštalovaný program umožňujúci otvoriť a vytlačiť dokument vo formáte PDF. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nezodpovedá za neoprávnené skopírovanie Vstupenky. Zákazník je povinný Vstupenku uchovávať na bezpečnom mieste.

   Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. odporúča zákazníkom pre správne načítanie na autorizačných zariadeniach si vytlačiť E-ticket na klasický biely papier, výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne. V prípade používania E-ticketu prostredníctvom mobilného zariadenia, môže byť samotná autorizácia vstupeniek na autorizačných zariadeniach zložitejšia a náročnejšia pre zosnímanie ochranného prvku QR kódu. QR kód (z anglického Quick Response) je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke.
  • E–ticket vo forme PDF dokumentu musí obsahovať:
   1. Označenie Podujatia s uvedením jeho názvu;
   2. Miesto konania Podujatia, dátum a čas začiatku Podujatia;
   3. Cenu Vstupenky;
   4. Označenie zakúpeného miesta na Podujatí;
   5. Číslo predaja;
   6. QR kód;
   7. Označenie a daňové údaje Organizátora Podujatia;
 • Pri vstupe na podujatie bude QR kód na e–tickete zosnímaný čítacím zariadením. Na základe toho bude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Po zosnímaní QR kódu pri vstupe na Podujatie, nie je možné Vstupenku opätovne použiť. Vstup bude umožnený na základe zosnímania tej Vstupenky, ktorá bola použitá ako prvá. Pri akomkoľvek ďalšom predložení tejto Vstupenky nebude táto braná do úvahy a vstup na Podujatie nebude umožnený, a to bez ohľadu na to, kto túto Vstupenku predloží na zosnímanie. Spolu s doručením e–ticketu, či už vo forme PDF dokumentu, .pkpass dokumentu alebo mobilnej vstupenky, bude Zákazníkovi doručený aj email obsahujúci bližšie informácie týkajúce sa podujatia, kúpnej ceny za Vstupenky, Organizátora a pod.

Článok IV. Práva a povinnosti Zákazníka

 • Zákazník sa zakúpením Vstupenky stáva zmluvným partnerom Organizátora. Zákazník je povinný na vyzvanie Organizátora alebo ním poverenej osoby preukázať sa platnou Vstupenkou a v prípade, ak bol o to požiadaný, aj dokladom totožnosti.
 • Zákazník je povinný si klasickú Vstupenku, e–ticket a mobilnú vstupenku uschovať aj počas priebehu Podujatia, tak aby sa ňou mohol kedykoľvek na požiadanie preukázať.
 • Zákazník je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a to iba jednorazovo (s výnimkou Vstupeniek zakúpených na Podujatia, ktoré trvajú viac dní, ako napr. festivaly). Po opustení miesta, kde sa Podujatie koná, stráca Vstupenka platnosť (okrem Vstupeniek zakúpených na Podujatia, ktoré trvajú viac dní, ako napr. festivaly).
 • Zákazník je oprávnený a odporúča sa mu informovať o zmenách alebo zrušení Podujatia, ktoré by mohli prípadne nastať na mfkdukla.sk/kontakt
 • Zákazník je povinný pri prevzatí Klasickej Vstupenky na Predajnom mieste alebo pri vytlačení e–ticketu vlastnou tlačou alebo pri mobilnej vstupenke skontrolovať, či Vstupenka obsahuje všetky náležitosti podľa článku III týchto VOP, či sú údaje na nej uvedené správne alebo či nemá Vstupenka iné vady. V prípade, ak Zákazník zistí, že Vstupenka má nejaké vady, je povinný túto Vstupenku v spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. bezodkladne reklamovať podľa článku X. týchto VOP.
 • Zákazník vstupom na Podujatie a predložením Vstupenky vyjadruje svoj súhlas s pokynmi Organizátora, ktoré sa týkajú konkrétneho Podujatia a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • V prípade ak si Zákazník zakúpil E-ticket nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky mfkdukla.sk alebo mobilnej aplikácie nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky za nevyužitú Vstupenku.
 • V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny.

Článok V. Postup pri zakúpení Vstupenky na Predajnom mieste

 • Vstupenku je možné zakúpiť si na ktoromkoľvek Predajnom mieste štadión MFK Dukla Banská Bystrica aj bez jej predchádzajúcej rezervácie.
 • V prípade, ak sa Vstupenka na Podujatie kupuje na konkrétne miesto, Zákazníkovi bude ponúknutá možnosť výberu miest, ktoré sú ešte voľné spolu aj spolu s vyobrazením plochy, na ktorej sa Podujatie uskutoční. Zákazník si sám zvolí kategóriu Vstupenky a konkrétne miesto.
 • Rezervovanú Vstupenku prostredníctvom Systému, si môže záujemca zakúpiť na predajnom mieste spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s.
 • Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 15 minút od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a MFK Dukla Banská Bystrica a.s.. Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek, resp. Na označovanie miest je zakázané. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup na mfkdukla.sk

Článok VI. Postup pri zakúpení Vstupenky prostredníctvom Systému

 • Záujemca o zakúpenie Vstupenky si môže rezervovať a zakúpiť Vstupenku prostredníctvom Systému spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. , ktorý sa nachádza na internetovej stránke mfkdukla.sk.
 • V prípade, ak sa Zákazník rozhodne pre rezerváciu a nákup Vstupeniek prostredníctvom internetového Systému, na rezerváciu a nákup má obmedzený čas (15 minút). Preto je potrebné, aby Zákazník sledoval zostávajúci čas, počas ktorého môže v rezervovaní a nákupe pokračovať. V prípade, ak nebude rezervácia alebo nákup ukončená v určenom časovom limite, Systém automaticky rezerváciu a nákup zablokuje, takže nebude možné v ňom ďalej pokračovať. Vykonané rezervácie budú zrušené. Ak boli Vstupenky umiestnené do košíka, košík bude vyprázdnený.
 • Nákup v internetovom Systéme môže vykonať aj nezaregistrovaný záujemca.
 • Počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jednu osobu na jedno Podujatie je obmedzený počtom 8 kusov Vstupeniek. Uvedené obmedzenie, t. j. maximálne 8 kusov Vstupeniek na jedno Podujatie sa vzťahuje rovnako aj na platobnú kartu, prostredníctvom ktorej bude vykonaná úhrada alebo na bankový účet, z ktorého bude vykonaná úhrada. Prostredníctvom jednej platobnej karty alebo z jedného bankového účtu môže byť zaplatených maximálne 8 kusov Vstupeniek na jedno Podujatie. V prípade, ak má Zákazník záujem zakúpiť si Vstupenky v množstve presahujúcom 8 kusov Vstupeniek, musí uskutočniť dve objednávky. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. môže Zákazníkovi povoliť zakúpenie vyššieho počtu Vstupeniek aj prostredníctvom internetu, avšak iba na základe osobitnej písomnej žiadosti Zákazníka adresovanej spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. v prípade, ak bude táto žiadosť výslovne schválená Organizátorom Podujatia, ktorého sa žiadosť týka.
 • Nákup vstupeniek cez internetovú stránku mfkdukla.sk
  • Po otvorení internetovej stránky mfkdukla.sk si Zákazník zvolí Podujatie, o ktoré má záujem. Následné po potvrdení vybraného podujatia si klikne na ikonu „Vstupenky“.
  • Zákazník, v prípade, ak je to pri konkrétnom Podujatí možné, zvolí kliknutím na príslušnú ikonu/záložku kategóriu Vstupeniek na konkrétny sektor a na konkrétne sedenie.
  • V prípade, ak Zákazník zvolil Vstupenku miesta na konkrétne sedenie, zobrazia sa mu jednotlivé cenové kategórie sektorov alebo mapka hľadiska. Následne je potrebné v príslušnej kategórii sektorov alebo v mapke hľadiska potvrdiť buď cenovú kategóriu alebo sektor. Po kliknutí sa zobrazia miesta, ktoré je možné vybrať označením príslušného miesta. V prípade ak miesto nie je voľné, nie je možné ho označiť. Po označení vybraných miest klikne Zákazník na ikonu „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Zákazníkovi sa zobrazí jeho košík, kde po odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. potvrdí svoju objednávku kliknutím na ikonu „objednať“ , prípadne môže celú objednávku zrušiť, kliknutím na ikonu „zrušiť“ a jeho miesta budú automaticky zmazané. Po kliknutí na "objednať" sa zákazníkovi vygeneruje objednávka so svojím jedinečným objednávkovým číslom, ktorú je povinný zaplatiť prostredníctvom platobnej brány Besteron. V prípade kúpi na Predajnom mieste je možné platbu vykonať aj v hotovosti.
  • Následne si Zákazník vyberie spôsob platby, a to:
   • Systémom CardPay platobnými kartami VISA/MAESTRO/MASTERCARD Zákazník môže použiť uvedené platobné karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou;
   • Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.
  • Vstupenka bude po pripísaní kúpnej ceny na účet spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. odoslaná klientovi na jeho emailovú adresu.
  • Počas prehliadania a nakupovania na našom portáli je prenos dát medzi serverom, ktorý technicky zabezpečuje prevádzku portálu a Vaším zariadením (počítač, tablet, smartfón), zabezpečený šifrovaním prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob komunikácie spoznáte tak, že sa v stavovom riadku zobrazí zámok v zelenej farbe, resp. protokol “https://“ je zvýraznený zelenou farbou. V prípade, že si zvolíte spôsob platby Vašou platobnou kartou, tak šifrovaná komunikácia je nepretržite zabezpečená aj po presmerovaní na stránku platobnej brány. Navyše pri použití platobnej karty je vyžadovaný aj doplňujúci údaj - bezpečnostné číslo karty, ktoré je uvedené na zadnej strane Vašej platobnej karty a skladá sa z troch číslic. Technická prevádzka portálu https://mfkdukla.sk je zabezpečená na serveroch umiestnených v datacentre na území Slovenskej republiky.

Článok VII. Spôsob platby za Vstupenky

 • Záujemca môže Vstupenku zaplatiť prostredníctvom internetovej stránky mfkdukla.sk, mobilnej aplikácii alebo prípadne na predajnom mieste
 • Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • Systémom CardPay platobnými kartami VISA/MAESTRO/MASTERCARD Zákazník môže použiť uvedené platobné karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou,
  • V hotovosti v Predajných miestach.

Článok VIII. Spôsob dodania Vstupenky

 • Klasickú Vstupenku je možné si osobne prevziať na ktoromkoľvek Predajnom mieste a následnom úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 • Ak si Zákazník zvolí formu e-ticketu vo forme PDF dokumentu, tento mu bude doručený na jeho email zadaný pri registrácii do Systému po zaplatení kúpnej ceny. Elektronickú Vstupenku si Zákazník vytlačí na hárok vo formáte A4.

Článok IX. Zmena alebo zrušenie Podujatia

 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia, a to v prípade nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku iných skutočností súvisiacich s počasím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. V prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré by zmenili rozsah poskytovaných služieb alebo ich zmenu, o zrušení, o náhradnom termíne konania Podujatia, o termíne vracania vstupného (kúpnej ceny za Vstupenku) je Organizátor povinný informovať Zákazníkov prostredníctvom internetovej stránky mfkdukla.sk, časť „Zmeny“. Organizátor bude zároveň informovať Zákazníkov o akejkoľvek zmene alebo zrušení Podujatia aj prostredníctvom emailu na emailovej adrese uvedenej pri kúpe Vstupenky.
 • V prípade zmeny Podujatia, napr. zmeny termínu Podujatia, ak nebude Organizátorom určené inak, sa kúpna cena alebo časť kúpnej ceny za Vstupenky bude vracať na mieste a v čase určenom Organizátorom. Miesto, čas a spôsob vrátenia kúpnej ceny oznámi Organizátor Zákazníkom na internetovej stránke mfkdukla.sk a emailom na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu pri kúpe Vstupenky.
 • Nárok na vrátenie alebo zníženie kúpnej ceny za Vstupenku nemá ten Zákazník, ktorý sa zúčastnil Podujatia alebo využil nový termín Podujatia. Tento Zákazník zároveň nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti so zmenou Podujatia vznikli (napr. doprava, ubytovanie a pod.)
 • V prípade zrušenia Podujatia sa kúpna cena za Vstupenky vracia bezodkladne po oznámení zrušenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia určí Organizátor a Zákazníkom to oznámi na internetovej stránke mfkdukla.sk a emailom na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu pri kúpe Vstupenky. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia.

Článok X. Strata, krádež a poškodenie Vstupenky

 • V prípade straty alebo krádeže Vstupenky je Zákazník povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. buď písomnou formou na adrese jej sídla : Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica, alebo na e-mail reklamacie@mfkdukla.sk bezodkladne po tom ako sa o nej dozvedel. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. predložiť aj policajný záznam. Ak je spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s.. schopná zistiť vlastníka stratenej alebo odcudzenej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenky prostredníctvom svojej registrácie cez internet na mfkdukla.sk) , spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. vystaví Zákazníkovi novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vs tupenka zakúpená, avšak iba v prípade výslovného súhlasu Organizátora s vystavením náhradnej Vstupenky a po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 5,00 EUR. Stratená alebo odcudzená Vstupenka tak stráca svoju platnosť a nie je možné ju použiť na vstup na Podujatie.
 • Ak bola Vstupenka poškodená, je Zákazník povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s., buď písomnou formou na adrese: Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: reklamacie@mfkdukla.sk, ktorá mu na základe súhlasu Organizátora a po zaplatení manipulačného poplatku vo výške 5,00 EUR za vystavenie náhradnej Vstupenky vystaví Novú Vstupenku. Poškodená Vstupenka tak stráca svoju platnosť a nie je možné ju použiť na vstup na Podujatie.

Článok XI. Reklamačný poriadok

 • Ak Zákazník zistí, že Vstupenka má nejaké vady (napr. neobsahuje náležitosti uvedené v článku III týchto VOP, nie je vystavená na Podujatie, na ktoré bola rezervovaná a pod.), je povinný túto Vstupenku v spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. bezodkladne reklamovať. V prípade zakúpenia (prevzatia) Klasickej Vstupenky na Predajnom mieste vykoná Zákazník reklamáciu priamo na tom Predajnom mieste, na ktorom bola daná vstupenka zakúpená a to bezodkladne po vytlačení Vstupenky, v prípade elektronickej Vstupenky e-mailom na emailovej adrese reklamacie@mfkdukla.sk alebo poštou na adrese sídla spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s., adresa: Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica.
 • Ak Zákazník vykoná reklamáciu Vstupenky na Predajnom mieste, bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta, a to tým spôsobom, že Zákazníkovi bude ponúknuté riešenie, napr. vystavená nová Vstupenka bez vád.
 • Ak Zákazník reklamuje Vstupenku emailom alebo poštou vybaví spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. reklamáciu do 3 dní od jej doručenia (vrátane originálu Vstupenky, ak ide o klasickú Vstupenku). V reklamácii Zákazník uvedie, v čom vidí vadu Vstupenky. Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. zašle Zákazníkovi vyjadrenie k reklamácii rovnakou formou, akou mu bola doručená reklamácia. V prípade opodstatnenej reklamácie navrhne Zákazníkovi spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konaného Podujatia, a to buď zaslaním novej Vstupenky bez vád na adresu Zákazníka, zaslaním nového e–ticketu na emailovú adresu Zákazníka
 • V prípade, ak došlo k zmene alebo zrušeniu Podujatia, je Zákazník povinný informovať sa o mieste, čase a spôsobe vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti na internetovej stránke v časti „ZMENY“. V prípade, ak bude kúpna cena alebo jej časť vrátená prostredníctvom spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s., Zákazník zašle na emailovú adresu reklamacie@mfkdukla.sk alebo na adresu MFK Dukla Banská Bystrica a.s. Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica žiadosť o vrátenie kúpnej ceny alebo žiadosť o vrátenie časti kúpnej ceny. V žiadosti je potrebné uviesť účet, na ktorý Zákazník žiada kúpnu cenu alebo jej časť vrátiť, priložiť Vstupenky a v prípade platby cez internet aj doklad o úhrade. V prípade elektronickej Vstupenky je potrebné doložiť taktiež čestné vyhlásenie, že Zákazník Vstupenku nevyužil na vyhotovenie duplikátu, a že o vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti bude žiadať iba jedenkrát. Ak si Zákazník zvolí osobné prevzatia hotovosti zodpovedajúcej vrátenej kúpnej cene alebo je časti a hotovosť si príde prevziať tretia osoba, je potrebné aby sa táto osoba preukázala plnomocenstvom udeleným Zákazníkom. Ak bude vracať kúpnu cenu Organizátor, zašle Zákazník žiadosť na adresu Organizátora uvedenú v oznámení.

Článok XII. Alternatívne riešenie sporov

 • Zákazník – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@mfkdukla.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 • Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIII. Ochrana osobných údajov

 • Spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. ako sprostredkovateľ predaja pre Organizátora v súvislosti s predajom a distribúciou Vstupeniek spracúva osobné údaje Zákazníkov a registrovaných záujemcov, a to priamo alebo prostredníctvom poverených osôb (predajných miest, ktorých zoznam sa nachádza na mfkdukla.sk/salesPoints) súlade so znením zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje Zákazníkov alebo registrovaných záujemcov spracúva v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dátum narodenia, a to na účel rezervácie a predaja Vstupeniek, účel správy záväzkových vzťahov so Zákazníkmi a Organizátormi Podujatí, na štatistické účely týkajúce sa Podujatí, na účely zdokumentovania Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. ako aj jednotlivých Organizátorov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté Organizátorovi konkrétneho Podujatia, na ktoré si Zákazník zakúpil Vstupenku.
 • Za týmto účelom spracúva MFK Dukla Banská Bystrica a.s. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).
 • Aby mohol Zákazník (resp. záujemca o Vstupenky) využiť služby spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému MFK Dukla Banská Bystrica a.s. na internetovej stránke mfkdukla.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek poštou, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany spoločnosti MFK Dukla Banská Bystrica a.s. možné služby Systému MFK Dukla Banská Bystrica a.s. záujemcovi a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky a pod.).
 • Zákazník alebo Iná osoba môže slobodne a dobrovoľne zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pred registráciou v zákazníckom portáli Mfkdukla vyjadriť svoj súhlas, aby MFK Dukla Banská Bystrica a.s. spracúvala e-mailovú adresu Zákazníka alebo registrovanej osoby, a to na účely kontaktovania a zasielania informácií o výrobkoch, produktoch, službách a ďalších usporadúvaných akciách elektronickými prostriedkami (e-mail). Tento súhlas so spracúvaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje Zákazník alebo Iná osoba na čas do odvolania tohto súhlasu, najdlhšie však na dobu trvania registrácie v zákazníckom portáli MFK Dukla Banská Bystrica a.s.. Udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu pomoc@mfkdukla.sk. Súhlas Zákazníka alebo Inej osoby podľa tohto bodu VOP nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia predaja alebo dodania Vstupeniek a nepredstavuje prekážku možnosti riadneho odoslania Objednávky Zákazníkom.
 • V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria MFK Dukla Banská Bystrica a.s. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Vstupenky, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.
 • Spracúvané osobné údaje uchováva MFK Dukla Banská Bystrica a.s. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému (stránky mfkdukla.sk), kým neuplynie lehota na vysporiadanie nárokov dotknutej osoby z dôvodu nekonania Podujatia. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.
 • Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré MFK Dukla Banská Bystrica a.s. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

Článok XIV. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prístup k osobným údajom na opravu, alebo doplnenie: zákazník má možnosť po registrácii na mfkdukla.sk v sekcii „Môj účet“ upraviť alebo doplniť svoje údaje.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Výmaz údajov: zákazník môže zrušiť registráciu svojho užívateľského konta na e-mailovej adrese: pomoc@mfkdukla.sk.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Záujemca o Vstupenku bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami siete MFK Dukla Banská Bystrica a.s. oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Článok XV. Základné informácie o predávajúcom a orgáne dozoru

Predávajúci:
Obchodná spoločnosť MFK Dukla Banská Bystrica a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1235/SSídlo spoločnosti: Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica

Identifikačné číslo: 54676711
Identifikačné číslo DPH: SK2121756186
E-mail: kontakt@mfkdukla.sk

Adresa pre zasielanie objednávok, reklamácií, oznámení o odstúpení od zmluvy či otázky:
Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica alebo e-mail: reklamacie@mfkdukla.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27